Καμιά καρικατούρα του συστήματος...

 Καμιά καρικατούρα του συστήματος που υμνεί την απόλυτη καραντίνα δεν μπορεί να κλονίσει εμάς τους χριστιανούς


Με τη Γιαμαρέλλου

Ευχαριστώ δημόσια την κυρία Γιαμαρέλλου γιατί μετά την πρόσφατη επίθεση και τον τραμπουκισμό που δέχτηκε από τους αντιεξουσιαστές του «Ρουβίκωνα» στο ιατρείο της με οδήγησε το συγκεκριμένο συμβάν να συνειδητοποιήσω πως η «αντισυστημική εξωκοινοβουλευτική Αριστερά» της Ελλάδος είναι ό,τι πιο συστημικό και υποταγμένα δουλικό «αναρχικό» σχήμα υπάρχει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.

Από τον δρα Απόστολο Κρητικόπουλο*

Ακριβώς όπως οι πολιτικά ομόσταυλοί τους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποτελούν δεκανίκι του συστήματος, αφού δεν έχουν αρθρώσει ούτε μια αντιπολιτευτική αντίσταση στον καιρό της πανδημίας όντας οι ίδιοι οι πιο φανατικοί της καραντίνας, έτσι ακριβώς και οι Ρουβίκωνες κρύφτηκαν από τον Μάρτιο και μετά και δεν πολέμησαν -όπως θα περίμενε κανείς, αφού είναι αντιεξουσιαστές!- την κυβερνητική γραμμή για απόλυτη καραντίνα. Δεν τους είπε τίποτα το γεγονός ότι το καθολικό lockdown θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες μικρομεσαίους, ούτε πως ο απόλυτος φόβος που επιβάλλεται από τα συστημικά ΜΜΕ σε συνεργασία με το κράτος έχει σκοπό να υποδουλώσει το πνεύμα κάθε ελεύθερου ανθρώπου.

"Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε"!

 


Β Ι Ο Μ Ι Μ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Όταν  οι  Μηχανικοί  εμπνέονται  από  τη  Δημιουργία!!!  

Άγγελος Αντωνέλλης


Τι   σχέση    μπορεί   να   έχει  ένα   τρένο   υψηλής ταχύτητας, "τρένο Bullet (τρένο σφαίρα)" της  Ιαπωνίας,  με   το   ράμφος   μιας   αλκυόναςτο  φτερό  μιας  κουκουβάγιας,  ή   τη   κοιλιά  ενός πιγκουίνου;;;

Φίλοι  Επισκέπτες,
Εισαγωγικά   παραθέτω, ορισμένα  ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την ανάρτηση,
Όταν το  "τρένο- σφαίρα" στην Ιαπωνία  παρουσιάστηκε για  πρώτη φορά το 1964, αναγγέλθηκε  τότε  ως  αριστούργημα  σχεδιασμού.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ιαπωνία προσπαθούσε να πραγματοποιήσει τεχνολογικές βελτιώσεις στο σύστημα μεταφοράς των κατοίκων της.
 Ήθελαν να έχουν υπερ-ταχύτατα τρένα, με ταχύτητες κατά πολύ μεγαλύτερες από τα 300 km/ώρα, αλλά   ταυτόχρονα και, κατά το δυνατό περισσότερο  αθόρυβα, αφού με την αύξηση της ταχύτητας των τρένων, η ένταση του προκαλούμενου  θορύβου αυξάνεται.

Συναξάρι τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου

 (Ἀ­πό τόν Συ­να­ξα­ρι­στή τοῦ ἁ­γί­ου Νι­κο­δή­μου).


       Ὁ ἅ­γι­ος καί πα­νέν­δο­ξος με­γα­λο­μάρ­τυς καί θαυ­μα­τουρ­γός Δη­μή­τρι­ος ἔζησε κα­τά τούς χρό­νους τῶν αὐ­το­κρα­τό­ρων Δι­ο­κλη­τι­α­νοῦ καί Μα­ξι­μι­α­νοῦ κα­τά τό ἔ­τος 296. Κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν πό­λη τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης, κληρονόμησε τήν εὐ­σέ­βει­α ἀ­πό τούς γο­νεῖς του καί δί­δα­σκε τήν πί­στη πρός τόν Χρι­στό.

Ὅ­ταν πῆ­γε στή Θεσ­σα­λο­νί­κη ὁ Μα­ξι­μι­α­νός, τό­τε συ­νε­λή­φθη αὐ­τός ὁ μέ­γας Δη­μή­τρι­ος καί φυ­λα­κί­σθη­κε, ἐ­πει­δή ἦ­ταν πα­σί­γνω­στος γι­ά τήν εὐ­σέ­βει­α καί τήν χρι­στι­α­νι­κή του πί­στη.

Ὁ βα­σι­λι­άς καυ­χι­ό­ταν γι­ά ἕ­ναν ἄν­θρω­πο ὀ­νό­μα­τι Λυ­αῖ­ο, πού ξε­περ­νοῦ­σε τούς ἄλ­λους στό μέ­γε­θος τοῦ σώ­μα­τος καί τή δύ­να­μη. Ἐ­πει­δή, λοι­πόν, πα­ρα­κι­νοῦ­σε τούς Θεσ­σα­λο­νι­κεῖς νά μποῦν στό στά­δι­ο καί νά πο­λε­μή­σουν μ' αὐ­τόν, κά­ποι­ος νέ­ος χρι­στι­α­νός στήν πί­στη ὀ­νό­μα­τι Νέ­στωρ, πῆ­γε στόν εὑ­ρι­σκό­με­νο στή φυ­λα­κή ἅ­γι­ο Δη­μή­τρι­ο καί τοῦ εἶ­πε: «Δοῦ­λε τοῦ Θε­οῦ, θέ­λω νά πο­λε­μή­σω μέ τόν Λυ­αῖ­ο· γι' αὐ­τό πα­ρα­κά­λε­σε τόν Κύ­ρι­ο γι­ά μέ­να». Ὁ ἅ­γι­ος σφρά­γι­σε τό μέ­τω­πό του καί εἶ­πε: «Καί τόν Λυ­αῖ­ο θά νι­κή­σεις καί γι­ά τόν Χρι­στό θά μαρ­τυ­ρή­σεις». Παίρ­νο­ντας θάρ­ρος καί ψυ­χι­κή δύ­να­μη ὁ Νέ­στωρ ἀ­πό τόν λό­γο αὐ­τό τοῦ ἁ­γί­ου, χω­ρίς ἀ­να­βο­λή πή­δη­ξε μέ­σα στό στά­δι­ο καί πο­λε­μώ­ντας μέ τόν Λυ­αῖ­ο τόν θα­νά­τω­σε, καί ἔ­τσι τα­πεί­νω­σε καί τήν ὑ­πε­ρη­φά­νει­α ἐ­κεί­νου καί τό καύ­χη­μα τοῦ βα­σι­λι­ᾶ.

Απόδειπνο απαγοήτευσις

(Η εγκαθίδρυση ενός ουδετερόθρησκου Κράτους , ήδη κείται επί θύραις, δια της απολύτου ανοχής της διοικούσης Εκκλησίας…)

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Οι σεσημασμένοι κήρυκες του μηδενισμού και της  οριστικής αποκοπής μας από την ζώσα Ορθόδοξη παράδοση μας, ήδη τελούντες σε διατεταγμένη υπηρεσία, έχουν εμφιλοχωρήσει, καταλαμβάνοντες καίριες θέσεις, εις τα Πανεπιστήμια, εισέτι και εις την Θεολογία, αλλά και αλλαχού, παράγοντας κατ’  ουσία αντιορθόδοξο και ανθελληνικό μένος.

ΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΩΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ

 Δύο φοβερά θαύματα στα 1906, στον Πασά της Θεσσαλονίκης.Δύο σύγχρονα φοβερά θαύματα του Αγίου Δημητρίου στα 1906, στον τότε Πασά της Θεσσαλονίκης…

«….Μετά δύο ημέρας φθάσαμε εις Θεσσαλονίκην, η οποία τότε κατείχετο υπό των Τούρκων και, επειδή εγώ από μικρός είχον ευλάβειαν εις τον Άγιο Δημήτριο, παρεκάλουν τον φίλον μου Νικόλαον να εξέλθωμεν τού ατμόπλοιου, δια να προσκυνήσωμεν τον τάφον τού Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τού Μυροβλήτου.
Εξελθόν­τες μετέβημεν και προσκυνήσαμε μετά κατανύξεως τον Τάφον τού Αγίου και, επιστρέψαντες εις τι ξενοδοχείον Ελληνικόν, εμείναμεν ολόκληρον την ημέραν και το εσπέρας.

Οι προεκτάσεις της απόφασης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και η αντίδραση της Ρωσίας

Πρώτη είδηση στα ρωσικά ΜΜΕ αποτελεί η απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου να αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα στη Μόσχα, Αχιλλέα Πατσούκα, το ρωσικό Πατριαρχείο εξέφρασε την λύπη του, ενώ φαίνεται ότι προσανατολίζεται στην απόφαση να σταματήσει να μνημονεύει τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Σίγμα, Κυριάκο Πενηνταέξ, υπήρξε αντίδραση από Ουκρανική Εκκλησία. Είναι, εξάλλου, αυτή που επωφελείται άμεσα από την απόφαση του Μακαριώτατου.

Σε ανακοίνωσή της, εκφράζει ικανοποίηση και ευχαριστεί προσωπικά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την αναγνώριση του Ουκρανικού Αυτοκέφαλου.

Ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατο, εκφράζει σε tweet του και ο Αρχιεπίσκοπος Aμερικής, Ελπιδοφόρος.

Τα «Δημήτρια» Θεσσαλονίκης, βήμα προωθήσεως του Οικουμενισμού!


Με μισές αλήθειες, με αντιφατικό λόγο (ακόμα στην ίδια παράγραφο λέγει πράγματα αλληλοσυγκρουόμενα) με μνήμη Αλτσχάιμερ, με διαστροφές της αλήθειας, με ψέματα κι άλλα τέτοιου είδους τερτίπια, ο Αγιορείτης π. Αντύπας υποστηρίζει τον Οικουμενισμό του πατρ. Βαρθολομαίου!  Είναι δυστύχημα ότι στα «Δημήτρια» ακούστηκαν λόγοι ανατρεπτικοί των Αγίων και του ίδιου του Ευαγγελίου.

Κι ενώ το θέμα και συζήτηση ήταν για το θράσος, ο π. Αντύπας με περίσσιο οικουμενιστικό θράσος βρήκε ευκαιρία (ή μάλλον φάνηκε ότι είχε προετοιμαστεί) για να διαστρέψει την αγιοπατερική μας Παράδοση, δρώντας ως εντολοδόχος του Πατριάρχη και μεταφέροντας σπαρταριστές τις απόψεις του Φαναρίου.

Παρουσιάζουμε τα επίμαχα σημεία του εξωφρενικού μονόλογου -χωρίς αντίλογο- του εν λόγω “εκπροσώπου” του αιρεσιάρχου Βαρθολομαίου, και θα επανέλθουμε με σχολιασμό τους. Είναι καιρός οι πιστοί να καταλάβουν ότι ο Οικουμενισμός αποτελεί μια άλλη, νέα «εκκλησία», που σαν ζιζάνιο μεγαλώνει ανάμεσά μας και πνίγει θανάσιμα την πίστη των μελών της Εκκλησίας.


Με ομιλητή τον Οσιολογιώτατο Ιερομόναχο π. Αντύπα από το Ιβηριτικό Κελλίο Αγίας Άννης, Αγίου Όρους, συνεχίστηκε η 17η ημέρα (Τρίτη 20 Οκτωβρίου), των ενοριακών εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020», που πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό μας. Θέμα της ομιλίας του ήταν: “Το θάρρος και το θράσος μέσα στην Εκκλησία". Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο “Ενοριακό Αρχονταρίκι” εντός του Ιερού Ναού, όπου οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ποικίλα ερωτήματα στον ομιλητή και αντιστοίχως να τους δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις.

«Η ενότης της Εκκλησίας σήμερα, αδελφοί μου, δυστυχώς πολεμείται. Και δεν πολεμείται από τους εκτός των τοιχών της Εκκλησίας. Δυστυχώς πολεμείται και από τους εντός των τειχών, πολλές φορές...

Θα το πώ κι ας παρεξηγηθώ. Κληρικός που σας αποτρέπει από την ενότητα στην Εκκλησία, θέλει καθαίρεση, μην τον ακολουθείτε… Άνθρωποι έρχονται και μας λένε, ο τάδε μοναχός, ο τάδε κληρικός μας είπε να μη φιλάμε ούτε το χέρι των Αρχιερέων. Πρόδωσαν λέει οι Αρχιερείς. Μια κυρία μου είπε: το 45%  των Επισκόπων είναι φιλοπαπικοί. Μπά, λέω, το ξέρεις εσύ καλά αυτό. Είναι θέμα που σε απασχολεί στο κάτω κάτω; Και τόσα άλλα, μέσα στο θράσος είναι αυτά.  Άκουσα εκφράσεις “το άγιον μίσος, λέει ο ι. Χρυσόστομος να μισούμε τους αιρετικούς”. Συχωρέστε με, μέρα νύκτα διαβάζω ι. Χρυσόστομο… Το νόημα του Χρυσοστόμου είναι αγάπη. Να σωθούν όλοι. Να το επιθυμούμε να είμεθα όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι…

Αυτή η αντίδραση που υπάρχει προς τους Αρχιερείς ότι δήθεν “προδώσαν την πίστη μας, έκλεισαν τους ναούς”. Τους ναούς δεν τους έκλεισαν οι Αρχιερείς. Οι αποφάσεις ήταν του κράτους…

Αγία Ταβιθά: Η ελεήμων μαθήτρια της Ιόππης (25 Οκτωβρίου)

 Ταβιθά: H Αγία που το όνομά της σημαίνει ζαρκάδι - Αιώνια Πατρίς

Στο ένατο κεφάλαιο των Πράξεων και στους στίχους 36-43 ο ευαγγ. Λουκάς αναφέρεται σε μία ξεχωριστή προσωπικότητα της χριστιανικής κοινότητας της Ιόππης, τη μνήμη της οποίας η Εκκλησία τιμά στις 25 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μία μαθήτρια, η οποία έφερε το όνομα Ταβιθά. Το όνομα αυτό έχει αραμαϊκή προέλευση και στα ελληνικά πρέπει να αποδοθεί ως «Δορκάς», δηλαδή το γρήγορο ελαφάκι με τα μεγάλα μάτια (= το ζαρκάδι). Το όνομα προέρχεται από το ρήμα «δέρκομαι» που σημαίνει «βλέπω προσεκτικά», «κοιτάζω», «παρατηρώ».

Η Ιόππη (σημερινή Γιάφα) ήταν το σημαντικότερο λιμάνι του αρχαίου Ισραήλ και επίνειο της Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν κτισμένη στην ενδοχώρα και σε υψόμετρο 850 μέτρων. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πόλεις ήταν γύρω στα 55 χιλιόμετρα. Και σήμερα είναι σημαντικό λιμάνι. Ανήκει στο δήμο του Τελ-Αβίβ, καθώς βρίσκεται λίγο νοτιότερα από αυτό.

Κυριακή ΣΤ’ Λουκά: Ομιλία περί της θεραπείας του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)

 Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Κεφ. Η. 27 – 39.


Τω καιρώ εκείνω, Εξελθόντι τω Ιησού εις την γην των Γαδαρινών, υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της πόλεως, ός είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ιμάτιον ουκ ενεδιδύσκετο, και εν οικία ουκ έμενεν, αλλ’ εν τοις μνήμασιν. Ιδών δέ τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπεσεν αυτώ και φωνή μεγάλη είπε: τί εμοί και σοί, Ιησού, υιέ του Θεού του υψίστου; Δέομαί σου, μή με βασανίσης. Παρήγγειλε γάρ τω πνεύματι τω ακαθάρτω εξελθείν απο του ανθρώπου. Πολλοίς γάρ χρόνοις συνηρπάκει αυτόν, και εδεσμείτο αλύσεσι, και πέδαις φυλασσόμενος, και διαρρήσσων τα δεσμά ηλαύνετο υπό του δαίμονος εις τας ερήμους. Επηρώτησε δέ αυτόν ο Ιησούς λέγων: τί σοί εστιν όνομα? Ο δέ είπε, λεγεών’ ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν’ και παρεκάλει Αυτόν ίνα μή επιτάξη αυτοίς εις την άβυσσον απελθείν. Ήν δέ εκεί αγέλη χοίρων ικανών βοσκομένων εν τω όρει, και παρεκάλουν αυτόν ίνα επιτρέψη αυτοίς εις εκείνους εισελθείν. Και επέτρεψεν αυτοίς. Εξελθόντα δέ τα δαιμόνια απο του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χοίρους, και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την λίμνην και απεπνίγη. Ιδόντες δέ οι βόσκοντες το γεγενημένον, έφυγον, και απήγγειλαν εις την πόλιν και εις τους αγρούς. Εξήλθον δέ ιδείν το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν» και εύρον καθήμενον τον άνθρωπον, αφ’ ού τα δαιμόνια εξεληλύθει, ιματισμένον και σωφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού, και εφοβήθησαν. Απήγγειλαν δέ αυτοίς οι ιδόντες πώς εσώθη ο δαιμονισθείς. Και ηρώτησαν Αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρηνών απελθείν απ’ αυτών, ότι φόβω μεγάλω συνείχοντο. Αυτός δέ εμβάς εις το πλοίον υπέστρεψεν. Εδέετο δέ Αυτού ο ανήρ, αφ’ ού εξεληλύθει τα δαιμόνια, είναι σύν Αυτώ’ απέλυσε δέ αυτόν ο Ιησούς λέγων: υπόστρεφε εις τον οίκόν σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός. Και απήλθε καθ’ όλην την πόλιν κηρύσσων όσα εποίησεν αυτώ ο Ιησούς.

Πού φτάσαμε! Άθλια γενέθλια!

             ΠροσοχήΔεν είναι ΦΩΤΟ, είναι τούρτα!

    Μητροπολίτης γιορτάζει δημόσια γενέθλια, με τούρτα που είχε την εικόνα του και η ιστοσελίδα γράφει:      Ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος γιόρτασε …σεμνά και …ταπεινά τα γενέθλιά του!!! 

Και καλά ο δημοσιογράφος δεν γνωρίζει, ο μητροπολίτης, με τις «διαρκείς φιλοσοφικές του αναζητήσεις», δεν έμαθε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γιορτάζουμε γενέθλια και μάλιστα οι ιερωμένοι; Βέβαια αυτό, στην οικουμενιστική πορεία του κ. Δωρόθεου, είναι ελάχιστο. Αλλά δείχνει ότι "δεν ιδρώνει το αυτί του" στις καταγγελίες που έχουν ξαναγίνει παρόμοιο εορτασμό, για τις φιλοπαπικές και άλλες ενέργειές του! Και βέβαια, καμιά ελέγχουσα εκκλησιαστική αρχή δεν ενδιαφέρεται για τα καμώματά του! 


Τα γενέθλια ενός ξεχωριστού ανθρώπου της Εκκλησίας [Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος]

Διακρίνεται για τις διαρκείς φιλοσοφικές του αναζητήσεις, όπως επίσης για την απουσία φανατισμού και απολυτότητας στις απόψεις του.

 

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος του κλήρου, μία πράγματι ξεχωριστή προσωπικότητα γιόρτασε σεμνά και ταπεινά τα γενέθλιά του με λίγους καλούς φίλους στο Κυκλαδονήσι που γεννήθηκε. Ομιλούμε για τον Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, μία εξέχουσα φυσιογνωμία της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διακρίνεται για τις διαρκείς φιλοσοφικές του αναζητήσεις, όπως επίσης για την απουσία φανατισμού και απολυτότητας στις απόψεις του.


Από την χούντα των συνταγματαρχών στην υγειονομική δικτατορία του κ. Μητσοτάκη

 

Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη

Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

 Το δικτατορικής οσμής διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, με το οποίο εξήγγειλε τα (δήθεν) νέα μέτρα για την αναχαίτιση του κορωνοϊού (τα εκάστοτε νέα υγειονομικά μέτρα θυμίζουν τα οικονομικά μέτρα που ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξαγγέλλονταν και πάλι τρομολαγνικώ τω τρόπω επί μνημονίων!), ήταν πολλαπλώς αποκαλυπτικό (άραγε είναι τυχαίο ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, προέβη σήμερα σε πολιτική δήλωση πλήρη μωρίας απαξιώνοντας την τρέχουσα ελληνοτουρκική κρίση, λέγοντας ειδικότερα ότι πρόκειται απλώς για μια δυσάρεστη εξέλιξη, ενώ το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι ο κορωνοϊός;).

Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά   «Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (:σας γνωστοποιώ, λοιπόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση· διότι όχι μόνο οι υπόλοιποι απόστολοι, αλλά κι εγώ δεν το παρέλαβα ούτε το διδάχθηκα από κάποιον άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα με αποκάλυψη του Θεού, ο Οποίος απευθείας μου φανέρωσε και μου αποκάλυψε τον Κύριο Ιησού)» [Γαλ. 1,11-12].

    Πρόσεξε ότι με κάθε τρόπο υποστηρίζει αυτό θερμώς, ότι έγινε μαθητής του Χριστού, όχι με την μεσολάβηση ανθρώπου, αλλά αφού ο Ίδιος αυτοπροσώπως τον έκρινε άξιο να αποκαλύψει σε αυτόν όλη την αλήθεια. Και ποια απόδειξη υπάρχει για όσους απιστούν, Παύλε, ότι ο Θεός σου αποκάλυψε αυτοπροσώπως, και όχι διαμέσου κάποιου άλλου, εκείνα τα απόρρητα μυστήρια; «Η μεταστροφή μου από την προηγούμενη κατάσταση στην οποία βρισκόμουν», λέγει· «διότι αν εκείνος που ενήργησε την αποκάλυψη δεν ήταν ο Θεός, δεν θα δεχόμουνα τόσο ακαριαία μεταβολή· διότι εκείνοι μεν οι οποίοι διδάσκονται από ανθρώπους, όταν είναι διακαείς και φανατικοί στα αντίθετα, χρειάζονται χρόνο και επινοητικότητα πολλή για να πενθούν· εκείνος όμως ο οποίος μεταβλήθηκε τόσο ακαριαία και ανένηψε και σε αυτό ακόμη το αποκορύφωμα της μανίας στο οποίο βρισκόταν καταδιώκοντας τους Χριστιανούς, είναι ολοφάνερο ότι επειδή αξιώθηκε θεϊκής οράσεως και διδασκαλίας, για τον λόγο αυτόν αμέσως επανήλθε στην τέλεια υγεία».

Κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Κύπρος –Με ανακοίνωση τους Μητροπολίτες αρνούνται την μονομερή αναγνώριση του αυτοκέφαλο της Ουκρανίας από Αρχιεπίσκοπο.

 

Κύπρος -Ανακοίνωση Μητροπολιτών Λεμεσού, Κύκκου, Ταμασού και Επισκόπου Αμαθούντος, σχετικά με την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου πως η Εκκλησία της Κύπρου, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

iera synodos tis ekklisias tis kyproy

     Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Μητροπολίτες Λεμεσού, Κύκκου, Ταμασού και Επίσκοπος Αμαθούντος, σχετικά με την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου που ανέφερε σήμερα πως η Εκκλησία της Κύπρου, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ο Κύπρου Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του νέου Επισκόπου Αρσινόης, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μνημόνευσε για πρώτη φορά τον Επιφάνιο ως Προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας προκαλώντας αντιδράσεις και ανάμεσα σε μέλη της Ιεράς Συνόδου που δεν είχαν ενημερωθεί προηγουμένως (ο Λεμεσού Αθανάσιος αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία).

«Η αρνητική στάσις μιας πόλεως»

π. Αθανάσιου Μυτιληναίου

 


ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 8, 26-39]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής

 

Ο Κύριος, αγαπητοί μου, μαζί με τους μαθητάς Του κατέπλευσε με πλοιάριο απέναντι από τη Γαλιλαία, ανατολικά, στην περιοχή των Γεργεσηνών. Τα Γέργεσα ή Γάδαρα, ήταν πόλις της Δεκαπόλεως της Παλαιστίνης και κατοικούσαν εκεί κυρίως Έλληνες. Μη σας κάνει εντύπωση. Λέγεται μάλιστα ότι αυτοί οι Έλληνες εκεί ήσαν επίγονοι εκ των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστό πού πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος και το στράτευμά του έμεινε σκορπισμένο από δω και από εκεί, εγκατεστάθησαν οι άνθρωποι κ.λπ. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή των κατοίκων ήταν απρόσεκτη· α φού μάλιστα έτρεφαν χοίρους, πράγμα που απαγορευόταν βεβαίως στους Εβραίους. Έτσι ακόμη μπορούμε να κατανοήσουμε και την παρουσία δαιμονιζομένων ανθρώπων.

Οι διωγμοί έχουν ήδη αρχίσει. Αυτά περιμένουν τους Χριστιανούς και στην Ελλάδα!

 Θα φανούμε ομως ανωτεροι στην ομολογία

από τους αιρετικούς Παπικούς;

Πολωνία: Παπικός ιερέας κάνει λειτουργία σπίτι του χωρίς μάσκα.


Και τα όργανα της «Τάξης», αφού αναμένουν για λίγο να τελειώσει τη Λειτουργία, στο τέλος τον παίρνουν κυριολεκτικά “σηκωτό”!

 Το βίντεο μετά το 01:37:08Το σχίσμα διευρύνεται! Όλα καλά έρχονται στον Βαρθολομαίο, γιατί οι Ορθόδοξοι συνεχίζουν αδιάφορα να κοινωνούν μαζί του!

 ΕΚΤΑΚΤΟ:  Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μνημόνευσε τον Ουκρανίας Επιφάνιο!


Άμεση η αντίδραση της Ουκρανίας:   Η Αυτόκεφαλη Εκκλησία της ευχαριστεί τον Κύπρου Χρυσόστομο!

kiproy oykraniko 18

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Τον Ουκρανίας Επιφάνιο αναγνώρισε πριν από λίγα λεπτά, ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος κατά την διάρκεια της χειροτονίας του νέου Επισκόπου Αρσινόη στην Μονή Χρυσσοραγοιτίσσης, μνημόνευσε για πρώτη φορά τον Ουκρανίας Επιφάνιο.

Η Εκκλησία της Κύπρου από σήμερα γίνεται η τρίτη Εκκλησία που αναγνωρίζει τον Τόμο Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Η σύγχρονη συβαριτική πίστις

  Άρθρο που ενισχύει την πίστη, που ακόμα και ιερωμένοι βάλθηκαν να την γκρεμίσουν! 

Η σύγχρονη συβαριτική πίστις


Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων

Διάβασα τὰ δημοσίως γραφόμενα ἑνὸς ἱερέως, ποὺ δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ δημοσίως καὶ ἰδιωτικῶς γραφόμενα καὶ λεγόμενα ἀπὸ πλείστους ὅσους ἱερεῖς καὶ πνευματικοὺς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχες, καὶ  πολὺ στενοχωρήθηκα καὶ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀναρωτήθηκα ἄν πιστεύουν σὲ κάτι (σχετικὸ μὲ τὴν ὀρθόδοξο πίστι) οἱ ἄνθρωποι αὐτοί.

Αὐτὴ τὴν αἴσθησι τὴν εἶχα ἐξ ἀρχῆς, ὅταν ξεκίνησε ἡ νέα περιπέτεια τοῦ διωγμοῦ τῆς πίστεως ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω καὶ γι᾿ αὐτὸ, στὸ πρῶτο κείμενο ποὺ ἔγραψα, εἶχα βάλει τὸν στίχο: «Σαχλοὶ καὶ ἀστεῖοι, μὲ πίστι ὑπόγεια, πίστι σὲ τί;, δὲν βρίσκω λόγια» καὶ δυστυχῶς βλέπω ὅτι ἐπαληθεύεται συνεχῶς.

   Τὸ κείμενο τοῦ ἱερέως αὐτοῦ, π. Ἠλίας Σέπερης λέγεται καὶ ἐφημερεύει στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνας Ἰωαννίνων, μὲ τίτλο: «ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΑΠΟ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΕΣ! ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΛΑΕΙ!» ὅποιος ἔχει τὴν διάθεσι θὰ τὸ βρεῖ στὸ διαδίκτυο καὶ θὰ διαπιστώσει τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὸ ἐπίπεδό του. Μικρὸ παράδειγμα πίστεως καὶ λογικῆς τέτοιου τύπου:

«Ο Θεός είναι πανταχού παρών! Όσοι ισχυρίζονται ότι στο Ναό δεν κολλάει γιατί είναι ο Θεός, ισχυρίζονται αυτομάτως και ότι έξω κολλάει γιατί δεν είναι ο Θεός...

 Ο Ναός υπόκειται στη φθορά! Αν πιάσει φωτιά καίγεται, το σαράκι τρώει τα στασίδια κοκ. Όπου φθορά, θάνατος!

Το χειμώνα φοράμε παλτό για να πάμε στο Ναό για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας από το κρύο! Δεν είδα κανέναν από αυτούς να έρθει με κοντομάνικο... Έτσι και τώρα ΘΑ ΦΟΡΑΜΕ τη μάσκα για την προστασία!

"Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου". Μόνο ο διάβολος προκάλεσε το Χριστό! Διάβολοι γίνονται κι όσοι Τον προκαλούν αγνοώντας τις προσταγές της Εκκλησίας! Ο ισχυρισμός περί απιστίας... Μόνο ηλιθιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί!

Διάλογος ιερέα με δημοσιογράφο

 

Διάλογος ιερέα με δημοσιογράφο, σχετικά με το ρίσκο να κολλήσει κάποιος τον κορωναϊό μέσα στην Εκκλησία.


(Δημοσιογράφος) - Πάτερ, δε νομίζετε ότι ρισκάρετε τη ζωή πολλών ατόμων, από τη στιγμή που κι ο ίδιος το παραδέχεστε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και εντός της Εκκλησίας; Πως θα αισθάνεστε αν συμβεί και πώς θα το αντιμετωπίσετε;
(Ιερέας) - Σκεφτείτε ότι η ίδια αυτή λογική ισχύει και για τα μάρκετ. Όσα μέτρα και να λάβουμε μπορεί να βήξει κάποιος απρόσεκτος, να πάρει κάποιο προϊόν χωρίς γάντι και μετά να το αφήσει πίσω ή να κάνει κάτι άλλο απρόβλεπτο που να κολλήσει τους υπόλοιπους ή και τους εργαζόμενους στο μάρκετ. Αυτό όμως δε συνεπάγεται πως πρέπει να κλείσουν τα μάρκετ διότι τότε δε θα έχουμε από κάπου να τραφούμε. Πολύ περισσότερο όλα αυτά ισχύουν για την Εκκλησία, που είναι το μάρκετ που διαθέτει για μας τα απαραίτητα για την πνευματική μας ζωή. Το ίδιο ισχύει και για τα σώματα ασφαλείας. Για παράδειγμα, όταν ο αξιωματικός της πυροσβεστικής πάει να σβήσει μια πυρκαγιά δεν ξεκινάει με την προϋπόθεση ότι κάποιος πυροσβέστης θα πάθει κακό, αλλά αφού λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα μπαίνει με θάρρος στη μάχη πιστεύοντας ακράδαντα πως θα βγει νικητής. Αλλοίμονο να μην μπει στη μάχη επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κάποιας απώλειας. Το ίδιο ισχύει για το στρατό και για το νοσοκομείο. Αλλοίμονο στο γιατρό που δεν διεξάγει τη μάχη του επειδή φοβάται μην κολλήσει ο ίδιος ή κάποιος άλλος νοσοκόμος.

Οι προφάσεις εν αμαρτίαις είναι ο φερετζές της υποκρισίας.

Πολιτικοί και Δεσποτάδες συναγωνίζονται στην μειοδοσία των ιερών και οσίων μας!

 

    Έτσι πρότεινε ο αρχιεπίσκοπος στην κυβέρνηση, να «τιμήσουν τις ηρωικές θυσίες των προγόνων μας, χωρίς να λάβουν μέρος στις επίσημες τελετές, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα για την αποφυγή των μαζικών συναθροίσεων».

Παίρνοντας δε την "πάσα" ο ξετσιπιασμένος αξετσίπωτος Πέτσας δήλωσε: «Η Κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στο υπεύθυνο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου για την αποφυγή μαζικών συναθροίσεων, ανακοινώνει ότι ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της δεν θα παραστούν στη Δοξολογία για την Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».

Έτσι, μεταμόρφωσαν την απροθυμία τους να τιμήσουν το ΌΧΙ σε αδήριτη ανάγκη δήθεν προστασίας από τον Κορωνοϊό.

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας

         Ας παραδειγματιστούμε από την πίστη των Αγίων και την αντίστασή τους στους αθέους ηγεμόνες, εμείς που πανικοβληθήκαμε, όχι από βασανιστήρια, αλλά από την προπαγάνδα των τρισάθλιων κυβερνώντων (με την σύμπραξη των Δεσποτάδων) και ένα ιό!


 

Στα χρόνια του ευσεβούς βασιλέως Ιουστίνου (518-527) στην Αξώμη της Αιθιοπίας βασιλεύει ο πιστός και ενάρετος Ελεσβαάν. Στη γειτονική όμως χώρα της ευδαίμονος Αραβίας (βασίλειο Σαβά, σημερινή Υεμένη) την εξουσία την κρατά τυραννικά ο αιμοδιψής Δου-Νοουάς. Επρόκειτο για ένα σκληρό βασιλιά που είχε ασπασθεί τον Ιουδαϊσμό και είχε το όνομα Γιουσούφ. Ο πονηρός αυτός βασιλιάς κατόρθωσε να συγκεντρώσει πλήθος στρατού. Και με τη δύναμη των όπλων να αιφνιδιάζει τις γειτονικές χριστιανικές πόλεις, με στόχο την εξόντωση των πιστών Χριστιανών «εφ’ όσον δε θα άλλαζαν την πίστη τους και δε θα ποδοπατούσαν τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό».

Δύσκολες πραγματικά ώρες για τους Χριστιανούς. Καλούνταν όλοι να δώσουν εξετάσεις γνησιότητος αγάπης προς τον Ιησού Χριστό.