Ὅλοι οἱ πιστοί νά δώσουμε ἕνα ἠχηρό μήνυμα τό Πάσχα!

Ἐπαναστατικὸ ΠΑΣΧΑ νὰ εἶναι τὸ φετινό!


π. Βασίλειος Βολουδάκης:

Προκειμένου νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά τό Πάσχα, πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά προσέλθουμε στούς Ναούς καί νά ἀπαιτήσουμε νά ἀνοίξουν!

Τά ἐμβόλια μεταδίδουν τόν ἰό!

Δέν ἔχουμε κυβερνήσεις, ἀλλά πράκτορες τοῦ ἐξωτερικού!

Οἱ κρατοῦντες θέλουν μὲ πρόσχημα ἕνα ἰό, νὰ ἐξισώσουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὶς αἱρέσεις. Αὐτοὶ προσπαθοῦν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ προχωρήσει ὁ καιρός, μέχρι νὰ φτάσουμε στὸ 2025  ποὺ θὰ κάνουν ἕνα κοινὸ ἑορτασμὸ Παπικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, τὴν ἕνωση. Οἱ κληρικοί μας δυστυχῶς φάνηκαν πολὺ λίγοι σ’ αὐτὴν τὴν κρίσιμη περίοδο.

Δυστυχῶς, ἔτσι ὅπως κατήντησαν τά σχολεῖα, καλύτερα νά μήν ἀνοίξουν.

Ἡ συνέντευξη ἐδῶ.

Πηγὴ ἐδῶ.

Σχόλιο

        Μακάρι, π. Βασίλειε, νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ εὐχή σας. 

Ὅμως, εἶναι ἀνάγκη νὰ σχολιάσω μία θέση ποὺ ἐκφράζετε στὴν συνένετευξη, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει καὶ πάλι τὴ στάση σας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Λέτε στὴ συνέντευξη: «Οἱ κρατοῦντες θέλουν μὲ πρόσχημα ἕνα ἰό, νὰ ἐξισώσουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὶς αἱρέσεις. Αὐτοὶ προσπαθοῦν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ προχωρήσει ὁ καιρός, μέχρι νὰ φτάσουμε στὸ 2025  ποὺ θὰ κάνουν ἕνα κοινὸ ἑορτασμὸ Παπικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, τὴν ἕνωση. Οἱ κληρικοί μας δυστυχῶς φάνηκαν πολὺ λίγοι σ’ αὐτὴν τὴν κρίσιμη περίοδο».

Σᾶς ἐνοχλεῖ λοιπόν (καὶ πολὺ σωστά) ἡ πιθανὴ ἔμπρακτη ἐξίσωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς αἱρέσεις, ἡ ὁποία μᾶς πληροφορεῖτε ὅτι θὰ γίνει τὸ 2025, καὶ δὲν σᾶς ἐνόχλησε –δυστυχῶς– ἡ Κολυμπάρια Σύνοδος ποὺ ἔγινε καὶ ἀπέδωσε ἤδη ἐκκλησιαστικότητα στὶς αἱρέσεις καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ θεωρητικὴ βάση καὶ προετοιμασία, ὅποιας ἕνωσης πιθανολογεῖται ὅτι θὰ γίνει τὸ 2025!

Σᾶς ἐνοχλεῖ κάτι ποὺ δρομολογεῖται ἀπὸ τὸν Καίσαρα (θεσμὸ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας) καὶ δὲν σᾶς ἐνόχλησε ἡ ληστρικὴ Σύνοδος ποὺ ἤδη πραγματοποίησαν οἱ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας Ἐπίσκοποι! Μιὰ αἱρετικὴ Σύνοδος ποὺ ἀποδεχτήκατε καὶ τὴν ἀποδέχεστε κάθε φορὰ ποὺ μνημονεύετε ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς προδοσίας κ. Ἱερώνυμο. Τολμήσατε νὰ πεῖτε ὅτι «ἡ περιλάλητος Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καί ἐτάφη» (ἐδῶ),  ἐνῶ καθηγητὲς Πανεπιστημίου, πρωτοπρεσβύτεροι, μοναχοὶ καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Λαὸς εἶχαν ἀρχίσει τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν ἀποφάσεών της, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τορπιλήσατε κι ἐσεῖς αὐτὸν τὸν ἀγώνα. 

Ὅμως εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, πρακτικὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὸ μόνο ἀποτελεσματικὸ μέτρο ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμποδίσει/ἀνατρέψει τὴν αἵρεση, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Καὶ δὲν εἶναι ἱκανὰ τὰ λογικοφανῆ ἐπιχειρήματα καὶ οἱ λογικοκρατούμενοι συλ-λογισμοὶ νὰ ἀνατρέψουν τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων μας. Ὅσα δεινὰ ὑφιστάμεθα, ὅσες νέες νίκες τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν βλέπουμε καὶ θὰ γευθοῦμε, δὲν εἶναι ἄσχετα μὲ τὴν σιωπηλὴ ἀποδοχὴ τῶν ἕως τώρα ἀποφάσεων τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ μάλιστα τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου.

Λέτε στὴ συνέντευξη: «Οἱ κληρικοί μας δυστυχῶς φάνηκαν πολὺ λίγοι... Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνθρωποι μποροῦσαν νὰ λυτρώσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπάτη». Πῶς νὰ τὸν λυτρώσουν τὸν λαό, πάτερ, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ὁ προδοτικὸς συμβιβασμός-ἀποδοχὴ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου οὔτε «ἀπέθανε» οὔτε «ἐτάφη», ἀντίθετα ἔθαψε κάθε ἀντίσταση καὶ διαμαρτυρία;

Κρίμα!

Παναγιώτης Σημάτης